Stadgar

Stadgar för Svenska Service- och Signalhundsförbundet antagna vid årsmöte 1999-03-13 i Tranås, senast reviderade vid årsmöte 2001-03-10 i Markaryd, 2004-03-20 i Kolmården, 2006-03-26 i Laxå, 2007-03-24 i Mölndal, 2008-03-29 i Markaryd, 2009-03-14 i Sollentuna, 2010-03-27 i Skövde, 2011-03-26 i Skövde, 2012-03-18 i Skövde, 2013-04-06 i Skövde,  2014-03-30 i Backamo, Ljungskile samt 2016-04-10 i Backamo, Ljungskile.

 

1 Mål och syfte

Att tillhandahålla utbildning av funktionsnedsatta så att de själva kan träna sin hund till daglig hjälp och rehabilitering samt att stärka sin sociala situation. Träningen av hundarna ska ske med hjälp av mjuk ideologi för inlärning.

Alla hundar skall genomgå röntgen av både höftleder och armbågsleder, oavsett storlek, ras, ålder och tänkt utbildning. För att hunden skall kunna godkännas för utbildning skall höftlederna vara graderade A eller B. Om hunden i övrigt har påfallande värdefulla egenskaper kan bedömningen C komma ifråga, dock först efter särskild prövning av SoS. För armbågsleder gäller att armbågarna skall vara UA, men om hundens armbågsstatus uppvisar lindrig pålagring, grad 1, så kan efter särskild prövning enligt ovan hunden godkännas för utbildning.

Att fortlöpande utbilda instruktörer vid behov.

Att bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör området.

Att följa och informera om utvecklingen nationellt och internationellt.

Svenska Service- och Signalhundsförbundet (nedan kallat SoS-förbundet), är en ideell, partipolitiskt neutral sammanslutning.

1.1

Utbildning och försäljning/placering av instruktörstränade assistanshundar enligt SoS regelverk

 

2 Organisationen

Förbundet är rikstäckande.

Allt medlemsarbete inom förbundet bör vara oavlönat.

Högsta beslutande organ är årsmötet.

Verksamheten leds av styrelse utsedd av årsmötet.

Verksamhetsår är 1/1 – 31/12.

Förbundet är fullvärdig medlem i Assistance Dogs Europe (ADEu)

SoS-förbundet är huvudman för Förarkommittén. Denna kommitté har till uppgift att:

 • Arbeta för service- och signalhundsförarnas rättigheter i samhället
 • Bedriva opinionsbildning kring frågor som berör området
 • Stödja examinerade service- och signalhundsförare i deras fortsatta arbete med hundarna
 • Stödja service- och signalhundsförare under deras utbildning

SoS-förbundet är huvudman för PR och Sponsorkommittén. Denna kommitté har till uppgift att:

 • Bevaka massmedia
 • Sprida information om förbundet
 • Producera nytt informationsmaterial om förbundet
 • Sammanställa och arkivera det material som skrivs om förbundet
 • Arbeta med sponsorkontakter gentemot företag och föreningar
 • Arbeta med anskaffande av nya faddrar
 • Följa upp kontakterna rörande faddrar och sponsorer
 • Ta fram material rörande sponsring och fadderskap
 • Vara behjälplig med bevakning och uppföljning av förbundets hemsida och tidning

SoS-förbundet är huvudman för Utbildningskommittén. Denna kommitté har till uppgift att:

 • Organisera gruppträningar
 • Organisera och samordna förarutbildning, hundägarutbildning samt andra utbildningar som styrelsen beslutar om
 • Samordna och organisera årsprov, examinationer och inprovningar
 • Fungera som kontaktlänk i utbildningsfrågor mellan förare-förare, instruktör-instruktör samt förare-instruktör
 • Ta fram och förbättra utbildningsmaterial

SoS-förbundet är huvudman för Instruktörskommittén. Denna kommitté har till uppgift att:

 • Organisera instruktörsträffar
 • Organisera och samordna instruktörsutbildning, andra utbildningar som styrelsen beslutar om
 • Samordna och organisera instruktörernas delaktighet vid årsprov, examinationer, inprovningar och förarutbildningar
 • Fungera som kontaktlänk i instruktörsfrågor mellan instruktör – förare, instruktör – instruktör samt instruktör – styrelse
 • Ta fram och förbättra material för instruktörsutbildningar
 • Ansvara för tillsättning av instruktörer på inprovningar, förarutbildningar, examen och årsprov samt tilldelning av instruktörer till nya ekipage

Kommittéerna har ansvar för att en budget och verksamhetsplan för innevarande år insändes senast 31/1 till styrelsen, som sedan beaktar detta i den budget som föreligger årsmötet för beslut.

Sammankallande utses vid årsmötet och kommittéerna väljer inom sig sedan en representant att vid behov adjungeras till styrelsen dock utan rösträtt. Styrelsen väljer inom sig en representant att finnas som kontaktlänk mellan styrelse och kommittén.

OBS! SoS-förbundet är huvudman för medlemstidningen SoS-hunden och förbundets hemsida, men tidningsredaktör och webmaster utses (eller väljs) av styrelsen.

 

3 Medlemskap

Förbundet tillämpar öppen medlemsantagning där samtliga medlemmar blir fullbetalande medlemmar med rösträtt utom de som valt familjemedlemskap. Medlemmarna är uppdelade i kategorier; förare, instruktörer och stödmedlemmar (där familjemedlem ingår).

Medlem är årligen betalande.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet.

Nya medlemmar som tillkommer efter 31 oktober betalar endast halv årsavgift fram till årsskiftet och är därefter fullbetalande medlemmar.

Familjemedlemsavgift gäller för person som är bosatt på samma folkbokföringsadress som fullbetalande medlem. Familjemedlem har ej rösträtt på årsmötet.

Medlemsavgiften för medlemmar bosatta i annat land än Sverige höjs med motsvarande aktuell bankavgift fr o m 2006.

Rätten att inneha tjänstetäcke gäller endast medlem som erlagt årsavgift i förbundet.

 

4 Uteslutning av medlem

Medlem kan uteslutas ur SoS-förbundet om man bryter mot stadgarna, bryter mot avtalet angående hantering av hund i tjänst, agerar i strid mot av SoS-förbundet fattade beslut eller på annat sätt uppenbarligen skadar förbundet och de intressen det företräder.

Styrelsen äger rätt att varna medlemmar. Styrelsen beslutar om uteslutning. Medlem vars uteslutande är aktuellt ska beredas möjlighet att skriftligen yttra sig innan beslut fattas.

 

5 Stadgeändring 

Ändring av stadgarna kan endast ske genom 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. Förslag till ändring skall läggas som proposition eller motion.

 

6 Årsmöte

Förbundets ordinarie årsmöte äger rum före april månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

Kallelse till årsmötet skall vara utsänd senast två månader före angivet datum.

Propositioner skall publiceras tillsammans med kallelsen.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före mötet.

Valberedningen föreslår lämpliga kandidater för styrelse, kassör, förarkommitté, PR- och sponsorkommitté, utbildningskommitté och instruktörskommitté.

Kandidaterna presenteras för medlemmarna i god tid före årsmötet, lämpligen i samband med kallelsen. Röstberättigade medlemmar äger dock rätt att på årsmötet nominera ytterligare kandidater.

För att vara valbar till styrelsen fordras att man är medlem enligt något av följande kriterier:

3.1 Funktionshindrad med service- eller signalhund. Utbildningen måste vara påbörjad.

3.2 Efter särskild utbildning vara godkänd som service- och signalhundsinstruktör.

3.3 Funktionshindrad med pensionerad service- eller signalhund som fullgjort examen och minst ett årsprov.

De kandidater till styrelsen och kommittéer, som till valberedningen har uttryckt sin vilja att åta sig uppdraget, skall vara valbara på årsmötet, oavsett om dessa personer är närvarande eller ej.

Förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning utsändes senast två veckor före mötet.

Styrelsen består av min fyra och max sex ledamöter plus tre suppleanter. Kassör väljs av årsmötet, men kan ingå i styrelsen. Vid val av styrelse skall principen om jämn fördelning mellan instruktörer och förare beaktas. Styrelsens ledamöter får inte delta i beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet eller förvaltning.

Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs på 2 år, med växelvisa mandatperioder.

Första gången val äger rum skall därför 2 ledamöter och 2 suppleanter väljes på 1 år, för att den växelvisa verkan skall uppstå.

Varje närvarande medlem utom familjemedlem (se § 3) har rösträtt vid årsmötet . Närvarande medlem får rösta för en (1) frånvarande medlem som har givit sin skriftliga och undertecknade fullmakt.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottning sker.

 

7 Ärende vid årsmötet

7.1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning

7.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

7.3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

7.4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7.5 Fastställande av röstlängd

7.6 Styrelsens verksamhetsberättelse

7.7 Fastställande av balans- och resultaträkning

7.8 Revisorernas berättelse

7.9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassör (om denna ej är ledamot i styrelsen)

7.10 Verksamhetsplan och budget inklusive medlemsavgift för innevarande och nästkommande år

7.11 Styrelsens övriga propositioner

7.12 Motioner

7.13 Val av styrelse:

 1. a) Ordförande (för ett år)
 2. b) Kassör (för 2 år)
 3. c) Fyra ledamöter (varav kassören kan ingå)
 4. d) Tre suppleanter
 5. e) En auktoriserad revisorer (för ett år)
 6. f) En auktoriserad revisorsuppleant (för ett år)
 7. g) Valberedning bestående av tre medlemmar varav en sammankallande (för ett år)

7.14 Val av förarkommitté, minst tre medlemmar varav en sammankallande

7.15 Val av PR- och Sponsorkommitté, minst tre medlemmar varav en sammankallande

7.16 Val av utbildningskommitté, minst tre medlemmar varav en sammankallande

7.17 Val av instruktörskommitté, minst tre medlemmar varav en sammankallande

7.18 Övriga frågor. Beslut kan ej tas under övriga frågor. Endast återremiss eller bordläggning

7.19 Avslutning

 

8 Protokoll

Protokoll skall föras vid årsmöte, styrelsemöten och kommittémöten. Alla medlemmar skall genom sammandrag ur protokoll regelbundet få information i tidningen SoS-hunden.

Styrelsen beslutar vilka ärenden i protokollet som skall sekretess skyddas. Allt material som kan kränka en enskild persons integritet skall skyddas av sekretess. Den person som sekretessen skall skydda har rätt att bryta densamma.

 

9 Styrelsens konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare.

Om det väljs kassör utanför styrelsen har denna ingen rösträtt.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet röstberättigade ledamöter är närvarande.

 

10 Förbundets upplösning

Beslut om förbundets upplösning fattas av årsmötet varvid ett beslut om upplösning ska samla minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade för att äga giltighet. Samtidigt avgörs den framtida disponeringen av föreningens tillgångar.