ADEu etiska regler


ADEu:s etiska regler beträffande organisationer

Medlemsorganisationerna i ADEu anser att följande regler är nödvändiga för att fortsätta utbilda assistanshundar med hög kvalitet och för att skydda sökande, elever och förare från att bli utnyttjade eller förnedrade.

1. Alla ADEu:s medlemsorganisationer bör anställa personer som är kvalificerade för de uppgifter som ska utföras. Förmågan att kommunicera och att känna empati för personer med funktionshinder skall värderas högt, liksom viljan att uppnå högsta servicenivå. Alla medlemsorganisationer måste ha system för att mäta sin servicenivå, inklusive urval och utbildning av både förare och hundar.

2. Alla nya styrelsemedlemmar inom ADEu:s medlemsorganisationer måste få tillämplig information inom assistanshundsområdet i allmänhet och om medlemsorganisationens eget arbete i synnerhet. Dessa skall förses med lämpligt utbildningsmaterial om den egna organisationens verksamhet. Detta material skall minst innehålla följande:

– Historik om assistanshundar och den egna organisationens historia

– ADEu:s standards och etiska riktlinjer

– Styrelsens ansvar

– Verksamhetsplan för organisationen

Översättning av Svenska Service- och Signalhundsförbundet. Se www.assistancedogseurope.org för original på engelska.

 

ADEu:s etiska regler beträffande förare

Uppdaterade juni 2004

I avsikten att hjälpa personer med funktionshinder att uppnå större oberoende och ökad livskvalitet, anser ADEu:s medlemsorganisationer att följande etiska regler är grundläggande.

1. Sökande skall behandlas lika oavsett ras, sexuell läggning, religion och övertygelse.

2. Sökande, elev och förare skall bli behandlade med respekt i alla kontakter med förbundets personal och representanter.

3. Eleven har rätt till en gedigen utbildning i hur han eller hon arbetar med och sörjer för sin assistanshund på bästa sätt i hemmet och på allmän plats.

4. Eleven har rätt att få lämplig utbildning om sin roll som förare av en assistanshund i samhället.

5. Föraren har rätt till regelbunden utvärdering och ett uppföljningsprogram.

6. Föraren har rätt att få information eller praktisk hjälp, om något av följande uppstår:

– Kompletterande träning av hunden krävs med anledning av förändring i graden av funktionshinder

– Hunden uppvisar beteendeproblem

– Hunden får svårare veterinära problem

– Juridiska frågor angående bruket av och tillgängligheten för assistanshundar

7. Personlig information om sökande, elever och förare skall hållas konfidentiell och inte delges någon utomstående utan att tillstånd först har inhämtats från berörd person.

8. Samhället har rätt att förvänta sig att en assistanshund alltid är under god kontroll och inte uppvisar några påträngande beteenden bland folk.

9. Samhället har rätt till information om ADEu:s standards och etiska regler.

10. Samhället har rätt att informeras om vilken nytta en person med funktionshinder kan ha av en assistanshund.

11. Ingen sökande, elev eller förare skall avkrävas att delta i insamlingsverksamhet eller PR-aktiviteter utan deras uttalade tillåtelse.

12. Varje enskild organisation eller instruktör är ansvarig för sin egen finansieringspolicy. Dessutom är varje sådan organisation ansvarig för att de etiska frågorna efterföljs vid godtagande av utomstående finansiering.

Översättning av Svenska Service- och Signalhundsförbundet. Se www.assistancedogseurope.org för original på engelska.

 

ADEu:s etiska regler beträffande hundar

ADEu anser att varje hund som tränas till assistanshund hos medlemsorganisationerna har rätt till ett liv med kvalitet. Därför måste följande etiska regler beaktas.

1. En assistanshund måste utvärderas och bedömas besitta ett passande temperament och arbetsförmåga.

2. En assistanshund måste genomgå fysisk utvärdering och bedömas ha en passande grad av god hälsa och psykisk sundhet.

3. En assistanshund måste tekniskt och analytiskt tränas för maximal kontroll och för att kunna utföra de specialmoment som eftersträvas.

4. En assistanshund måste tränas genom metoder som sörjer för hundens fysiska och psykiska hälsa.

5. En assistanshund måste tillåtas att lära utifrån sin egen individuella takt och får inte placeras i tjänst innan den uppnått adekvat fysisk och psykisk mognad.

6. En assistanshund måste matchas på det sätt som bäst uppfyller förarens behov, förmåga och livsstil. Samma hänsyn måste tillämpas på hundar som ursprungligen ägs av föraren själv och har teamtränats av organisationen.

7. En assistanshund får endast placeras hos en elev som kan interagera med hunden. Samma beaktande måste iakttas på hundar som ursprungligen ägs av föraren själv.

8. En assistanshund får endast placeras hos en elev som kan tillgodose hundens psykiska och fysiska behov samt kan sörja för den ekonomiskt. Samma beaktande ska gälla för hundar som ursprungligen ägs av föraren själv.

9. En assistanshund får endast placeras hos en elev som kan erbjuda hunden en stabil och säker miljö. Samma beaktande ska gälla för hundar som ursprungligen ägs av föraren själv.

10. En assistanshund får endast placeras hos en sökande som uttrycker en önskan om ökad självständighet och/eller förbättring av sin livskvalitet genom en assistanshund.

11. En organisation som är medlem i ADEu skall sörja för sina hundars välbefinnande om föraren avlider eller blir oförmögen att ge hunden ordentlig omvårdnad. Organisationen ska sörja för hundar som ursprungligen ägs av föraren själv när detta specifikt efterfrågas.

12. En medlemsorganisation får inte träna, placera eller examinera hundar som visar otillbörligt aggressivt beteende. En assistanshund får inte tränas till vakt eller försvarsplikter. Icke aggressivt skällande som ett inlärt beteende är godkänt i lämpliga situationer.

Översättning av Svenska Service- och Signalhundsförbundet.
Se www.assistancedogseurope.org för original på engelska.