Stadgar

för Svenska Service- och Signalhundsförbundet antagna vid årsmöte 1999-03-13 i Tranås, senast reviderade vid årsmöte 2001-03-10 i Markaryd, 2004-03-20 i Kolmården, 2006-03-26 i Laxå, 2007-03-24 i Mölndal, 2008-03-29 i Markaryd, 2009-03-14 i Sollentuna, 2010-03-27 i Skövde,

2011-03-26 i Skövde, 2012-03-18 i Skövde, 2013-04-06 i Skövde,  2014-03-30 i Backamo, Ljungskile, 2016-04-10 i Backamo, Ljungskile, 2020-08-30 Digitalt årsmöte, 2021-04-24 digitalt årsmöte,

2022-04-22 i Tylebäck. 2023-04-22 i Göteborg.

De senaste ändringarna med kursiv stil.

 

 • 1 Mål och syfte

 

Att tillhandahålla utbildning av personer med funktionsnedsättning så att de själva kan träna sin hund till daglig hjälp och rehabilitering samt att stärka sin sociala situation. Träningen av hundarna ska ske med hjälp av mjuk ideologi för inlärning.

Alla blivande assistanshundar skall genomgå röntgen av både höftleder och armbågsleder, oavsett storlek, ras, ålder och tänkt utbildning.

 

För att hunden skall kunna godkännas för utbildning skall höftlederna vara graderade A eller B. Om hunden i övrigt har påfallande värdefulla egenskaper kan bedömningen C komma ifråga, dock först efter särskild prövning av SoS.

För armbågsleder gäller att armbågarna skall vara UA, men om hundens armbågsstatus uppvisar lindrig pålagring, grad 1, så kan efter särskild prövning enligt ovan hunden godkännas för utbildning.

 

Att fortlöpande utbilda instruktörer vid behov.

 

Att bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör området.

 

Att följa och informera om utvecklingen nationellt och internationellt.

 

Svenska Service- och Signalhundsförbundet (nedan kallat SoS-förbundet), är en ideell, icke vinstdrivande och partipolitiskt neutral sammanslutning.

 

 • 1.1

Färdigutbildad hund. Utbildning och försäljning/placering av instruktörstränade assistanshundar enligt SoS regelverk.

 

 • 2 Organisationen

 

Förbundet är rikstäckande.

 

Allt medlemsarbete inom förbundet bör vara oavlönat och inget arvode utgår för styrelsearbete.

 

Högsta beslutande organ är årsmötet.

 

Verksamheten leds av styrelse utsedd av årsmötet.

 

Verksamhetsår är 1/1 – 31/12.

 

Förbundet är fullvärdig medlem i Assistance Dogs International (ADI)

 

SoS-förbundet är huvudman för Förarkommittén. Denna kommitté har till uppgift att:

 • Arbeta för service- och signalhundsförarnas förmåner och rättigheter i samhället
 • Stödja examinerade service- och signalhundsförare i deras fortsatta arbete med hundarna
 • Stödja service- och signalhundsförare under deras utbildning
 • Hjälpa till att bygga nätverk och främja aktiviteter

 

SoS-förbundet är huvudman för PR och Sponsorkommittén. Denna kommitté har till uppgift att:

 • Bevaka massmedia
 • Sprida information om förbundet
 • Producera nytt informationsmaterial om förbundet
 • Arbeta med sponsorkontakter gentemot företag och föreningar
 • Följa upp kontakterna med sponsorer
 • Ta fram material rörande sponsring
 • Planera och föreslå mässdeltagande
 • Vara behjälplig med bevakning och uppföljning av förbundets hemsida och tidning

 

SoS-förbundet är huvudman för Utbildningskommittén. Denna kommitté har till uppgift att:

 • Fungera som kontaktlänk i utbildningsfrågor mellan förare-förare, instruktör-instruktör samt förare-instruktör
 • Ta fram och förbättra utbildningsmaterial
 • Utvärdera, granska och utveckla tester och utbildningar i samverkan med instruktörskommittén
 • Underhålla och utveckla förarpärmar

 

SoS-förbundet är huvudman för Instruktörskommittén. Denna kommitté har till uppgift att:

 • Organisera och samordna instruktörsträffar, instruktörsutbildning samt andra utbildningar som styrelsen beslutar om
 • Organisera och samordna instruktörernas delaktighet vid lämplighetstest, förarutbildningar, examinationer och årsprov
 • Fungera som kontaktlänk i instruktörsfrågor mellan instruktör – förare, instruktör – instruktör samt instruktör – styrelse
 • Ta fram och förbättra material för instruktörsutbildningar
 • Föreslå tillsättning av instruktörer till nya ekipage
 • Granska och utveckla tester och utbildningarna i samverkan med utbildningskommittén

 

 

SoS-förbundet är huvudman för Tillgänglighetskommittén. Denna kommitté har till uppgift att:

 • Arbeta för service- och signalhundsförarnas rättigheter i samhället.
 • Lobbyarbete med myndigheter, branschorganisationer, kommuner och andra berörda
 • Informationsarbete kring tillgänglighet
 • Inventera och sammanställa listor kring tillgänglighet
 • Vara behjälplig vid enskilda incidenter och kränkningar

 

 

Sammankallande utses vid årsmötet och kommittéerna väljer inom sig sedan en representant att vid behov adjungeras till styrelsen dock utan rösträtt. Styrelsen väljer inom sig en representant att finnas som kontaktlänk mellan styrelse och kommittén.

 

OBS! SoS-förbundet är huvudman för medlemstidningen SoS-hunden och förbundets hemsida, men tidningsredaktör och webmaster utses (eller väljs) av styrelsen.

 

 

 • 3 Medlemskap

 

Förbundet tillämpar öppen medlemsantagning där huvudmedlemmar med rösträtt är SoS-förare och instruktörer samt deltagare i SMART- och BUS-utbildningar. Övriga medlemmar utan rösträtt är stödmedlemmar och familjemedlemmar.

 

Medlem är årligen betalande per kalenderår.

 

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet för varje kategori.

 

Nya medlemmar som tillkommer efter 31 okt betalar endast halv årsavgift för nov och dec och betalar därefter full medlemsavgift.

 

Familjemedlemsavgift gäller för person som är bosatt på samma folkbokföringsadress som betalande huvudmedlem eller stödmedlem. Familjemedlem har ej rösträtt på årsmötet.

 

Deltagare som är valda av årsmötet till kommittéer och valberedning och som erlägger medlemsavgift för huvudmedlemskap är också röstberättigade.

 

Om man väljer att kvarstå som huvudmedlem och erlägger medlemsavgift efter att hunden tagits ur tjänst är man också röstberättigad.

 

Medlemsavgiften för medlemmar bosatta i annat land än Sverige höjs med motsvarande aktuell

bankavgift from 2006.

 

Rätten att inneha tjänstetäcke gäller endast medlem som erlagt årsavgift i förbundet.

 

Medlemsavgift för blivande och färdiga förare, deltagare i SMART- och BUS-utbildningar samt instruktörer ska vara betald senast 31 mars, dock skall medlemsavgift vara betald för att få delta på SoS aktiviteter.

 

 

 

 

 

 • 4 Uteslutning av medlem

 

Medlem kan uteslutas ur SoS-förbundet om man bryter mot stadgarna, bryter mot avtalet angående hantering av hund i tjänst, agerar i strid mot av SoS-förbundet fattade beslut eller på annat sätt uppenbarligen skadar förbundet och de intressen det företräder.

 

Styrelsen äger rätt att varna medlemmar. Styrelsen beslutar om uteslutning. Medlem vars uteslutande är aktuellt ska beredas möjlighet att skriftligen yttra sig innan beslut fattas.

 

 

 • 5 Stadgeändring

 

Ändring av stadgarna kan endast ske genom 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. Förslag till ändring skall läggas som proposition eller motion.

 

 

 • 6 Årsmöte

 

Förbundets ordinarie årsmöte äger rum före april månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

 

Kallelse till årsmötet skall vara utsänd senast två månader före angivet datum.

 

Propositioner skall publiceras tillsammans med kallelsen.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före mötet.

 

Valberedningen föreslår lämpliga kandidater för styrelse, kassör, förarkommitté, PR- och sponsorkommitté, utbildningskommitté, instruktörskommitté och tillgänglighetskommitté.

Kandidaterna presenteras för medlemmarna i god tid före årsmötet, lämpligen i samband med kallelsen. Röstberättigade medlemmar äger dock rätt att på årsmötet nominera ytterligare kandidater.

 

För att vara valbar till styrelsen fordras att man är medlem enligt något av följande kriterier:

3.1 Medlem med assistanshund under utbildning inom SoS
3.2 Medlem med SoS certifierad assistanshund i tjänst
3.3 Medlem med emeritus assistanshund med minst fyra år i tjänst

3.4 Medlem som är utbildad assistanshundsinstruktör genom SoS  

 

För att vara valbar till en kommitté måste man vara medlem, oavsett medlemskategori.

 

De kandidater till styrelsen och kommittéer, som till valberedningen har uttryckt sin vilja att åta sig uppdraget, skall vara valbara på årsmötet, oavsett om dessa personer är närvarande eller ej.

 

Förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning utsändes senast två veckor före mötet.

 

Styrelsen består av min fyra och max sex ledamöter plus tre suppleanter. Kassör väljs av årsmötet, men kan ingå i styrelsen. Vid val av styrelse skall principen om jämn fördelning mellan instruktörer och förare beaktas. Styrelsens ledamöter får inte delta i beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet eller förvaltning.

Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs på 2 år, med växelvisa mandatperioder.

Första gången val äger rum skall därför 2 ledamöter och 2 suppleanter väljes på 1 år, för att den växelvisa verkan skall uppstå.

 

Varje närvarande huvudmedlem utom stödmedlem och familjemedlem (se § 3) har rösträtt vid årsmötet. Närvarande huvudmedlem får rösta för en (1) frånvarande medlem som har gett sin skriftliga och undertecknade fullmakt.

 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottning sker.

 

 

 • 7 Ärende vid årsmötet

 

7.1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning

7.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

7.3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

7.4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7.5 Fastställande av röstlängd

7.6 Styrelsens verksamhetsberättelse

7.7 Fastställande av balans- och resultaträkning

7.8 Revisorernas berättelse

7.9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassör (om denna ej är ledamot i styrelsen)

7.10 Verksamhetsplan och budget inklusive medlemsavgift för innevarande och nästkommande år

7.11 Styrelsens övriga propositioner

7.12 Motioner

7.13 Val av styrelse:

 1. Ordförande (för ett år)
 2. Kassör (för 2 år)
 3. Fyra ledamöter (varav kassören kan ingå)
 4. Tre suppleanter
 5. En auktoriserad revisorer (för ett år)
 6. En auktoriserad revisorsuppleant (för ett år)
 7. Valberedning bestående av tre medlemmar varav en sammankallande (för ett år)

7.14 Val av förarkommitté, minst tre medlemmar varav en sammankallande

7.15 Val av PR- och Sponsorkommitté, minst tre medlemmar varav en sammankallande

7.16 Val av utbildningskommitté, minst tre medlemmar varav en sammankallande

7.17 Val av instruktörskommitté, minst tre medlemmar varav en sammankallande

7.18 Val av tillgänglighetskommitté, minst tre medlemmar varav en sammankallande

7.19 Övriga frågor. Beslut kan ej tas under övriga frågor. Endast återremiss eller bordläggning

7.20 Avslutning

 

 

 

 • 8 Protokoll

 

Protokoll skall föras vid årsmöte och styrelsemöten samt minnesanteckningar vid kommittémöten.

Alla medlemmar skall genom sammandrag ur protokoll regelbundet få information i tidningen SoS-hunden.

Styrelsen beslutar vilka ärenden i protokollet som skall sekretess skyddas. Allt material som kan kränka en enskild persons integritet skall skyddas av sekretess. Den person som sekretessen skall skydda har rätt att bryta densamma.

 

 

 • 9 Styrelsens konstituering

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare.

 

Om det väljs kassör utanför styrelsen har denna ingen rösträtt.

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet röstberättigade ledamöter är närvarande.

 

 

 • 10 Förbundets upplösning

 

För att upplösa förbundet krävs två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. Det måste förflyta minst 2 månader mellan årsmötena och minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar måste bifalla beslutet.

 

Samtidigt avgörs och beslutas om den framtida disponeringen av föreningens eventuella tillgångar.

Efter revisors godkännande av räkenskaper samt reglerade skulder, skall ett eventuellt överskott tillfalla en ideell organisation/förening med liknande verksamhet eller vars verksamhet och mål gynnar personer med funktionsnedsättningar.

 

Föreningens viktiga handlingar skall arkiveras på Skånes Arkivförbund.

 

Årsmötesprotokollet, som innehåller beslut om förbundets upplösning, skall därefter förmedlas till skattemyndigheten för avregistrering av förbundet.