ADI

 

 

 

Assistance Dogs International (ADI) är en världsomfattande sammanslutning av icke vinstdrivande, ideella assistanshundsorganisationer. Syftet är att förbättra områden för träning, matchning och användning av assistanshundar samt utveckla personal- och volontärsutbildning. Dessutom arbetar ADI för att öka allmänheten kunskap om assistanshundar samt förespråkar assistanshundsförarnas lagliga rättigheter. ADI tränar inte assistanshundar.

ADI har ett omfattande ackrediteringssystem och medlemmarna måste regelbundet genomgå kontroll för att säkra förväntad hög kvalitet.

ADIs uppdrag

 • Att etablera och främja standarder för kvalitet inom alla områden kring införskaffande av assistanshund, utbildning och medverkan.
 • Att underlätta kommunikation och lärande mellan medlemsorganisationerna.
 • Att utbilda allmänheten om fördelarna med assistanshundar och ADI-medlemskap.

Som medlem i Assistance Dogs International (ADI)

SoS är övertygat om att organisationer och individer som deltar i assistanshundsverksamhet har gemensamma mål och intressen, vilka bäst uppnås genom att enhetligt följa alla lokala, statliga och federala lagar samt etiska, moraliska och juridiska riktlinjer, rutiner och procedurer.

Vi är stolta över att visa vårt engagemang genom frivilligt deltagande i ackrediteringsprocessen inom ADI. Vårt syfte med en fullständig ackreditering är att visa att verksamheten uppfyller ADIs kvalitetskrav för våra medlemmar.

ADI och ackrediteringsprocessen

Deltagande organisationer genomgår bedömning på plats utförd av högutbildade assessorer. Under besöket intervjuar assessorerna personal, volontärer, styrelsen, sökande till assistanshundsutbildning samt nyutexaminerade ekipage, och får tillgång till en mängd olika dokument, journaler och register.

Ackrediteringen är en enhetlig metod som ADIs röstberättigade medlemmar kan uppnå via gemensamma verksamhetsstandarder med den särskilda kompetens som fastställts av ADI för organisationer som utbildar och placerar assistanshundar.

Ackreditering av ADI är en process av inbördes kontroll.

Följande områden utvärderas under ackrediteringsgranskningen:

Verksamhetsförvaltning
 • Riktlinjer och rutiner för ansökningar
 • Hundhållning och utbildning
 • Undervisning, läroplan och undervisning
 • Journalföring
 • Volontärer
 • Examinering
Administrering
 • Organisation
 • Nödprocedurer och säkerhetsföreskrifter
 • Riskbedömning
 • Dokumentation
 • Affärspraxis
 • Skriftliga riktlinjer och rutiner
Anläggningar
 • Byggnader och utomhusområden
 • Säkerhet och underhåll
 • Kennlar
Aktiviteter i samhället
 • Beteende av assistanshundar i samhället
 • Information till allmänheten om assistanshundar

Medlemmar måste ackrediteras vart femte år

Som medlem i ADI måste man arbeta enligt ADI standards i alla dess verksamhetsområden. Det ger full ADI-ackreditering för en period av fem år och tilldelningen av en officiell plakett. SoS är stolt över att vara en ackrediterad ADI-medlem och därmed upprätthåller vi ADIs kvalitetskrav på alla områden av vår assistanshundsverksamhet.

 

SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet

För mer information, vänligen besök www.assistancedogsinternational.org