Fonder för SoS förare

Elisabeth och Wilmas minnesfond

Vid Elisabeth Wallgrens bortgång 2007 startades denna fond till minne av Elisabeth och servicehunden Wilma.

Följande statuter gäller:

Fondkonto till förmån för service- och signalhundar, i utbildning eller examinerade, som på grund av sjukdom eller skada behöver rehabilitering för att komma tillbaka i tjänst.

Detta gäller dock ej mediciner eller behandling under ett akut sjukdomsskede eller vid inträffad skada, utan endast vid fysisk rehabilitering under den efterföljande läkningstiden.

Sjukdomen eller skadan skall vara dokumenterad av legitimerad veterinär. Rehabiliteringsbehovet och därav planerade behandlingar skall intygas av veterinär och eller av certifierade alternativa behandlare (osteopat, akupunktör, massör etcetera).

Särskild ansökan, med intyg eller dokumentation över sjukdomen/skadan, uppgift om orsaken till de rehabiliteringskostnader man redan har haft och/eller kommer att få, samt den behandlingsplan enligt ovan som ligger till grund för kostnaden, skall inlämnas skriftligt till styrelsen för utredning och beslut.

Vid beslut om att bidrag skall utbetalas, skall kvitto som underlag för de kostnader man betalat skickas in till Svenska Service- och Signalhundsförbundet för att ersättning skall kunna betalas ut. Bidraget kan betalas ut som ett engångsbelopp eller uppdelat vid längre rehabiliteringsbehov.

 

Erika och Jsons minnesfond för blivande epilepsihundar

Efter Erika Nilssons bortgång 2008 startade föräldrarna denna minnesfond. Erika utbildade sin newfoundlandshund Json till medicinskt alarmerande hund MAD/epilepsi.

Följande statuter gäller:

Fondkonto där förare till blivande epilepsihundar inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet kan söka startbidrag som hjälp i utbildningen, eller till hundförare som utbildar sin hund till servicehund för epilepsi och som inte har egna pengar att fullfölja sin utbildning och examen.

Bidraget kan sökas för utbildningskostnader enligt ovan eller för de egna kostnader som uppstår i samband med utbildningen för boende och resor vid de obligatoriska kurser som ingår i utbildningen. Maxbidrag per sökande och år är 1 000 kr.

Särskild ansökan där man anger vilka kostnader bidraget skall användas till skall inlämnas skriftligt till styrelsen för behandling och beslut i god tid före uppkomna kostnader.

Alla som vill fylla på fonden kan, vid gåvor eller andra bidrag till Svenska Service- och Signalhundsförbundet sätta in summan på plusgiro 41 97 83-6 samt ange fondens namn ”Erika och Jsons minnesfond för blivande epilepsihundar”.

 

SoS förarfond

Följande statuter gäller:

Fondkonto till hundförare under utbildning inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS), där styrelsen, efter ansökan, av skilda skäl beslutar att använda fondmedel. Vid godkänd inprovning kan bidrag sökas i efterhand för resor och eventuellt uppehälle.

Ur fonden kan bidrag även sökas för årsprov inklusive resor till/från samt för internat- och resekostnader vid förarträffar och läger anordnade av SoS med max 1 000 kr/år.

Ansökan skall inlämnas skriftligt till kansliet, i god tid före uppkomna kostnader. Kansliet vidarebefordrar ansökan till styrelsen för behandling och beslut.

Bidrag till ”SoS Förarfond” sätts in på plusgiro 41 97 83-6. Glöm inte att ange fondens namn.

 

SMART utbildningsfond

Följande statuter gäller:

Fondkonto för ekonomiskt stöd till SMART hundutbildning för enskild person med funktionsnedsättning. Bidraget kan sökas oavsett ålder av stödmedlem med funktionsnedsättning i Svenska Service- och Signalhundsförbundet.
I det fall ansökan gäller en minderårig söker vårdnadshavaren bidraget för familjen.

Till ansökan ska ett personligt brev bifogas som beskriver vad hunden ska kunna läras att hjälpa till med i hemmet, motivering till varför man inte har möjlighet att själv bekosta hela utbildningen samt vilken summa man ansöker om (max halva utbildningskostnaden). Brevet ligger till grund för styrelsens beslut.

Skriftlig ansökan ska vara SoS kansli tillhanda senast två månader före kursstart. Kansliet vidarebefordrar ansökan till styrelsen för behandling och beslut.

Bidrag till ”SMART utbildningsfond” sätts in på PG 41 97 83-6. Glöm inte att ange
fondens namn.