FAQ

Vad är en assistanshund?

Assistanshund är ett samlingsbegrepp för servicehundar, signalhundar och medicinskt alarmerande hundar (till exempel diabeteshundar och epilepsihundar) samt ledarhundar i Sverige.

 

Vad är en servicehund? Och vad gör den?

Servicehunden hjälper ägaren med fysisk funktionsnedsättning eller NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) med olika praktiska sysslor hemma och i offentlig miljö.

Alla servicehundar måste kunna plocka upp tappade och ombedda föremål. Obligatoriskt är också larma och hämta hjälp. Därutöver tränas hunden till en mängd olika specialmoment.

En ”fysisk” assistanshund kan till exempel lära sig att öppna och stänga dörrar, trycka på knapp vid övergångsställe, bära föremål, leta reda på bilnycklar, dra av kläder, tända och släcka lampor eller hämta telefonen som ringer.

En NPF-hund stöttar ägaren spontant och på kommando i stressade situationer genom fysisk kontakt och närhet, spontanapporterar borttappade föremål och kan lära sig att påvisa påminnelser och larm i mobil.

Kontakta kansliet kansli@soshund.se för mer information om servicehundar.

 

Vad är en signalhund och vad gör den?

Signalhunden hjälper ägaren med hörselnedsättning eller dövhet att markera och påvisa ljud både i hemmet och i offentlig miljö.

Alla signalhundar ska kunna markera brandlarm. Obligatoriskt är också att larma och hämta hjälp. Dessutom ska de spontant plocka upp saker som föraren tappar.

Därutöver tränas hunden till att påvisa de ljud som föraren behöver i sin vardag, exempelvis när någon ropar, om dörrklockan eller telefonen ringer, när babyn gråter, vid sms, när det kokar över på spisen eller när det kommer ett utryckningsfordon.

Kontakta Yrsa Franzén Görnerup yrsa.gornerup@soshund.se för mer information om signalhundar.

 

Vad är en medicinskt alarmerande hund och vad gör den?

Medicinskt alarmerande hundar (tex diabetes, epilepsi, narkolepsi och Addisons sjukdom) reagerar och varnar på ägarens förändrade hälsotillstånd.

Diabeteshunden hjälper till att hålla reda på blodsockernivån – vid låg nivå måste ägaren äta något och vid hög ta insulin. Epilepsihunden förvarnar ägaren innan ett anfall så hen kan sätta sig i säkerhet eller ta medicin.

Även alarmerande assistanshundar ska kunna hämta föremål som blodsockermätare eller medicin. Obligatoriskt är också att kunna larma och hämta hjälp.

Kontakta Ing-Britt Fogelberg ingfog@soshund.se för mer information om alarmerande hundar.

 

Hur vet man att hunden är en certifierad assistanshund?

I offentliga sammanhang bär assistanshunden ett täcke eller sele som visar att den är i tjänst. Den är då undantagen Livsmedelslagens paragraf 18 och får följa med i de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder. Samma sak gäller på platser där hundar normalt inte är tillåtna enligt de lokala ordningsstadgarna.

På täcket står text som visar vilken uppgift hunden har och den bär också ett id-kort som kan visas upp vid behov. Hemma utför hunden sysslorna utan sitt täcke.

 

Vilka hundar utbildas hos SoS?

Servicehundar för fysiskt funktionsnedsatta och förare med NPF, signalhundar för döva och hörselskadade och medicinskt alarmerande hundar för personer med diabetes och epilepsi.

 

Vad innebär SoS gula täcke?

SoS tjänstetecken är gula, både för utbildningsekipage och examinerade hundar. Utbildningstäcket delas ut av instruktören när ekipaget bedöms redo att själv träna i offentliga miljöer. Alla SoS hundar utrustas med ett id-kort och får följa med i affärer och på restauranger och i de flesta andra lokaler där hundförbud normalt råder.

Tack vare att SoS ackrediteras av ADEu ger tjänstetäcket även hunden status som assistanshund i övriga europeiska länder.

 

Förträning – vad innebär det?

Hos SoS finns hos en del av instruktörerna och förarna möjlighet att få förträning. Det innebär antingen enskild träning eller förträningskurs för att förbereda hund och ägare inför den framtida eventuella utbildningen.

 

Vad ska jag träna i väntan på utbildning?

Man kan starta hundens träning redan som valp för att ge en bra start och bästa förutsättningarna. Bra saker att fokusera på är:

  • ögonkontakt – god kontakt är grunden till all annan träning.
  • miljöträning – låt hunden vara med i olika miljöer tills den är lugn och nyfiken.
  • social träning – ge hunden positiva erfarenheter av olika sorters människor och hundar.
  • avkoppling – tråkträna hunden i olika miljöer och situationer tills den lägger sig ner spontant och slappnar av.
  • apportering – uppmuntra att hunden bär föremål och belöna varje gång den visar dig vad den bär på.
  • lite grundlydnad – gå vid sidan, sitt kvar och inkallning.

 

Lämplighetstest

Under utvärderingen för Hjälpmedelsinstitutet och Socialdepartementet utarbetade SoS ett särskilt lämplighetstest för att kunna hitta hundar med önskvärda beteenden som socialitet, samarbetslust och skottfasthet, men också för att kunna sortera bort de hundar som visade oönskade beteenden som stark rädsla eller aggressivitet. I testet ingår också funktions- och samarbetstest där man tittar på hur hunden fungerar bland människor och andra hundar samt bedömer samarbetet med ägaren.

 

Kan inte BPH eller MH räknas istället?

Vid SoS lämplighetstest har de som bedömer hundarna särskilda kompetenser kring assistanshundar och vilka egenskaper som underlättar kontra försvårar utbildningen av hunden. Efter testet får ägaren en individuell genomgång kring resultatet och ges då också en del träningstips. Likaså kan man göra om testet om något framkommer som behöver arbetas med för att klara ett framtida test.

 

Hur lång tid tar utbildningen?

Efter lämplighetstest och introduktion är utbildningstiden i normalfallet 12–18 månader.

 

Varför tar utbildningen så lång tid?

Det behövs tid för att hunden ska hinna lära sig allt, mogna med sina nya uppgifter och få erfarenhet av att arbeta i alla olika situationer oavsett störningar. Även ägaren utbildas både teoretiskt och praktiskt och det tar tid att lära sig att använda hunden som en hjälp i vardagen. Examen sker när ekipaget som helhet bedöms redo, vilket kan variera från fall till fall. Det är av stor vikt att hund och förare fungerar väl tillsammans och att hunden är till god hjälp både hemma och i offentlig miljö.

 

Vilka raser kan utbildas till assistanshund?

Bland SoS assistanshundar finns många olika raser. Det är alltså inte själva rasen som är det primära utan hundens personlighet och ägarens behov. Vissa raser kan däremot vara mer krävande att utbilda än andra beroende på egenskaper som krockar med uppdraget som certifierad assistanshund, t ex stark jaktlust.

 

Vilka hundar kan utbildas?

Hundarna måste vara kroppsligt friska med godkända höft- och armbågsleder, samt kontrollerade för de rassjukdomar som det finns bekämpningsprogram för enligt SKK.

Dessutom krävs mentalt sunda hundar utan starka rädslor eller aggressivitet, som godkänts vid SoS särskilda lämplighetstest.

 

Vilka egenskaper är viktiga hos en blivande assistanshund?

Hunden ska ha stor arbetsglädje, vara samarbetsvillig, positiv/neutral gentemot människor och andra hundar samt klara av nya och okända miljöer utan att visa rädsla. Därutöver ska hunden ha lätt att kunna koppla av hos sin förare samt inte ha för stort jaktintresse.

 

Vem äger hunden?

Personen med funktionsnedsättningen (föraren) äger sin hund och står därmed också för alla omkostnader. Efter godkänd examen kan föraren söka handikappersättning hos Försäkringskassan för hundens omkostnader.

 

Hur bekostas utbildningen?

Utbildningen finansieras genom privata medel eller genom att hundägaren själv söker medel från fonder och sponsorer, men kan även bekostas av kommun eller landsting.

 

Hur kommer man igång med utbildningen?

Beställ ansökningshandlingar från SoS kansli och skicka in. Du kan även skriva ut dem här. Efter godkännande kallas förare och hund till en introduktion. Den innehåller såväl funktions- som samarbetstest, vilka bedöms av två testledare och en SoS-instruktör som även tittar på hur hunden fungerar bland människor och andra hundar.

 

Vad ska bifogas ansökan?

Läkarintyg som bekräftar en eller flera fysiska diagnoser hos föraren. För hunden ska bifogas friskintyg från veterinär, kopia av hundens höftleds- och armbågsröntgen samt kopia av eventuell undersökning gällande rasbundna sjukdomar.

 

Vilka hälsokrav ställs på hunden inför utbildningen?

Inför utbildningsstart ska hunden vara höftledsröntgad med gradering A eller B, eller C med dispens, samt vara armbågsröntgad UA, eller grad 1 med dispens. Därutöver ska hunden vara undersökt utan anmärkning för eventuella rasbundna sjukdomar. För att klara av arbetet som tjänstehund krävs att hunden är fullt frisk och i god fysisk form. Inför utbildning och under hela hundens tjänstgöringstid lämnas ett årligt friskintyg från veterinär.

 

Vilka krav ställs på den som vill utbilda en assistanshund?

Det viktigaste kravet är att föraren har en dokumenterad funktionsnedsättning som ger ett behov av att hunden underlättar i vardagen. Föraren ska därutöver ha ett genuint hundintresse och vara villig att regelbundet avsätta tid för hundträning under hela hundens tjänstetid. För att få en välfungerande assistanshund är det även av stor vikt att det finns möjlighet och en stor vilja hos föraren att tillbringa större delen av dygnet tillsammans med sin hund.

 

Vem tränar hunden?

Personen med funktionsnedsättning (föraren), och om det rör sig om yngre barn någon i dess närhet, till exempel föräldern. Träningen sker under handledning av en certifierad SoS-instruktör om cirka 40 timmar. Ägaren är den viktigaste resursen under utbildningen och man kan beräkna att man som förare behöver lägga minst 200 timmar på egen träning av sin hund; dagligen i korta pass och under hela utbildningstiden.

 

Hur går utbildningen till?

Efter godkänd introduktion utser styrelsen en Övarpersonlig instruktör till ekipaget. Utbildningen sker enligt SoS utarbetade utbildningsplan vilken följer ADEu:s standards. Instruktör och förare går gemensamt igenom hjälpbehovet, vad som ska tränas och när, och var träningen ska äga rum. Träningen varieras efter behov i såväl hemmiljö som på andra platser. Ungefär halvvägs in i utbildningen genomgår förare och hund en halvtidskontroll med fördjupaningsutbildning tillsammans med andra ekipage.

 

När gör man sitt examensprov?

När ekipaget anses redo genomgår ekipaget ett examensprov under ett par dagar som man måste klara för att hunden ska bli godkänd och få sitt gula tjänstetäcke.

 

Hur säkerställs att hunden behåller kunskaperna?

Efter examen deltar ekipaget varje år som hunden är i tjänst vid ett årsprov, där SoS certifierade instruktörer kontrollerar hundens, och ägarens, kunskaper.

 

Vad krävs för att ha certifierad tjänstehund i SoS?

Varje år under hundens hela tjänstgöringstid måste friskintyg lämnas från veterinär. Ekipaget måste även delta i SoS årsprov för att säkerställa att hunden upprätthåller sina kunskaper enligt SoS och därmed också ADEu:s standard.

Det krävs också att man är medlem i SoS, vilket ger möjlighet att delta i de gruppträningar, läger och övriga arrangemang som anordnas. Därutöver måste förarna följa förbundets stadgar, policy samt förar- och täckesavtal för att inte certifieringen ska dras tillbaka.

 

Vem kan bli medlem i SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet?

Alla är välkomna som stödmedlemmar vilket är ett utmärkt sätt hålla sig informerad om assistanshundarna och samtidigt stötta verksamheten. Sätt in 225 kr (familjemedlemmar på samma adress betalar 75 kronor) på postgironummer 41 97 83-6 och märk med ”medlemskap”. Mejla kontaktuppgifterna till kansli@soshund.se för att inte missa intressant information.