Överenskommelse med Astma- och Allergiförbundet

Överenskommelse mellan SoS och Astma- och Allergiförbundet

Alla med funktionsnedsättningar måste kunna vara verksamma och delaktiga i samhället. När behov och intressen kolliderar mellan personer med hund­allergi och personer som använder assistanshund ska ingendera parten hävda sin rätt på den andres bekostnad. Berörda parter hjälps åt att hitta lösningar för att ge varandra möjlighet att kunna delta på lika villkor.

Regeringens politik utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions­nedsättning och målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Det innebär ett samhälle där både personer med allergi och personer med andra funktionsnedsättningar kan vara delaktiga. Det handlar om tillgänglighet till samhället oberoende av funktionsnedsättning.

Alla med funktionsnedsättningar måste tryggt, säkert och utan att riskera hälsan kunna vara verksamma i samhället: man måste kunna färdas, utföra sitt arbete, delta i studier och kultur­aktiviteter och ha en innehållsrik fritid. Dessa rättigheter till tillgänglighet har nu stärkts i Diskrimineringslagen.

Ibland kan behov och intressen kollidera när personer med olika funktionsnedsättningar möts. Särskilt påtagligt kan detta bli i mötet mellan en person med allergi mot hund och en annan som är assistanshundförare. Denna typ av konflikt kan och måste hanteras ansvars­fullt och med ömsesidig respekt för den andres situation. I första hand ska frågan lösas på plats mellan berörda parter, i andra hand kan stöd erhållas regionalt eller nationellt.

Samhällets olika aktörer har ansvar för att finna lösningar som fungerar för bägge parter. Men för att bli betraktade som trovärdiga, och bemötas med respekt från allmänhetens och samhällets sida, måste vi själva föregå med gott exempel.

I de flesta fall går detta att lösa, till exempel vid möten, genom att lokaler separeras, olika ingångar används och framför allt genom att visa god vilja. Genom planering och dialog kan konflikter i många fall förebyggas. Det kan ske genom att i förväg tänka igenom olika scenarier, efterfråga fungerande lösningar från parterna och föra en dialog med målet att båda kan delta på lika villkor. Ingen av parterna kan hävda sin egen suveränitet.

När vi möter problem i offentliga och publika miljöer eller i samband med kommunala planerings­frågor, tillgänglighet till färdmedel och kommunal ordningsstadga, ska vi uppträda tillsammans och stödja varandra. Vi ska hävda att personer med allergi och personer med andra funktionsned­sättningar som har hjälp av en assistanshund har samma rätt till delaktighet i samhället.

 

Stockholm, 181206

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet

Åsa Olsson, ordförande Svenska Service- och Signalhundsförbundet